Pilgrimsvandringar

Nedan har vi skapat en översikt över tidigare vandringar som vi har gjort. Vi hoppas att ni ska finna läsningen intressant och inspirerande. Trevlig läsning!

Historik om pilgrimsvandringar till S:t Olof på Österlen, 1999 – 2008, av Andreas Almer.

Denna korta historik är skriven på uppdrag av föreningen Sankt Olofs Pilgrimer[1] med anledning av att det nu har för tionde året i rad arrangerats vandringar till S:t Olof med ankomst på Olofdagen (29 juli) samt att undertecknad avgått ur styrelsen för Sankt Olofs Pilgrimer.

Vandringarna till Sankt Olof har från början fötts som en idé i samband med föredrag om pilgrims-vandrandet i Spanien. Församlingsbor och andra har blivit besjälade av tanken att vandra fysiskt och andligt. Detta har varit grunden till denna pilgrimsvandring. Upprinnelsen till idén om dessa vandringar i modern tid, till Sankt Olof, grundar sig i att jag under 1990-talet arbetade som stiftskonsulent i Växjö stift och då med projekt ”Ung Pilgrim”[2] och det blev naturligt att inom detta projekt göra pilgrimsvandringar inom Växjö stift (Kolboda-Växjö, Nydala-Växjö och Växjö-Karlskrona (till Svenska kyrkans Ungas riksmöte). Dessa vandringar gjorde mig mer intresserad och förtrogen med pilgrims vandrandet och jag gjorde en egen pilgrimsvandring mellan St Jean de Piede Port – Santiago de Compostela april-juni 1998. Upplevelsen av dessa vandringar och bytande av arbetsort/bostadsort initierade dessa pilgrimsvandringar med ankomst till S:t Olof på själva Olofdagen, 29 juli.

 

 

Det är klart att en människa inte är ett ensamt kärl utan kommunicerar flitigt med andra och med Gud. Det skulle vara förmätet och helt befängt att påstå att dessa vandringar till Sankt Olof aldrig skulle ha kommit till stånd utan undertecknad. Pilgrims vandrandet i världen och i Sverige som accelererat från 1990-talet och framåt har jag naturligtvis varit en del av. Det skulle kanske kunna vara möjligt att säga att vandringarna till S:t Olof kanske kommit igång lite senare, men de hade kommit.

[1] Sankt Olofs Pilgrimer är en fristående förening som bildades 2004 i Maglehem för att stödja och hjälpa pilgrims vandrandet till Sankt Olof. Bildandet skedde för att fördela arbetet mellan fler personer och för att säkerställa en varaktighet, både personellt och ekonomiskt.

[2] Projektet Ung Pilgrim initierades inom Svenska Kyrkans Unga i Växjö stift eftersom man hade goda ekonomiska resurser och ville att dessa pengar skulle användas till och för ungdomar i stiftet. Genom att låsa pengarna till projektet kunde man också behålla det finansiella stöd som Växjö stift stod för.

Pilgrimsvandringar

Våra tankar & känslor!

Kabusa – Tomelilla – S:t Olof. | 28-29 Juli 1999

Start i Kabusa den 28 juli kl 06.30 (Andreas och Jakob Almer) . Första stopp i Stora Köpinge kyrka med mässa, därefter stopp i Högestad, Benestad, Ramsåsa och framkomst på kvällen (16.15) till Tomelilla där kyrkan var stängd eftersom vi kom en kvart sent, men vi höll andakt på kyrktrappan istället. 28,4 km första dagen

Övernattning i scoutstugan för fyra personer, Tomelilla, eftersom det fanns en regel att inte låta folk använda församlingshemmet.

Dag två gick via Spjutstorp, Onslunda, St Olofs källa och så till kyrkan där det först var visning kl 16.00 och gudstjänst kl 18.00 som var församlingens vanliga och om det var dop fick den nydöpta ett silversmycke av församlingen. Vandringen den andra dagen var 21,3 km Vandrare: bl. a Andreas & Jakob Almer, Dick Heberling med son.

Jag skrev en utvärdering, den 5 aug 1999, av den första vandringen vilken citeras här. Fotnötterna är tillagda år 2008.

Utvärdering av pilgrimsvandring Kabusa – Sankt Olof 28-29 juli 1999.

Grunden för pilgrimsvandrandet måste vara människans sökande efter livsmål och mening. Att söka sig närmare Gud.

Vandringen till Sankt Olof har från början fötts som en idé i samband med mina föredrag om pilgrimsvandrandet i Spanien. Församlingsbor och andra har blivit besjälade av tanken att vandra fysiskt och andligt. Detta har varit grunden till denna pilgrimsvandring.

Eftersom grunden för vår kyrka är församlingen och dess liv var det för mig viktigt att grunda pilgrimsvandringen i de församlingar som man skulle kunna gå igenom. Efter telefonsamtal med präster i församlingarna (St Köpinge, Benestad, Ramsåsa, Tomelilla, Spjutstorp, Onslunda och Sankt Olof) inbjöds till en samling i Tomelilla den 8 juni.

Vid samlingen i Tomelilla samtalades det om själva vandringen, hur och var, vem och varför. Viss skepticism fanns till att göra en pilgrimsvandring men även en oerhörd positivism. Någon menade att man skulle vänta till nästa år för att hinna förbereda sig ordentligt, det fanns även ett ifrågasättande av hela tanken. Att vi skulle vara för sent ute för att kunna göra ordentligt med reklam. Det blev till slut bestämt att vandringen skulle genomföras. Informerades samtidigt att det skulle bli problem med en eventuell övernattning i församlingshemmet i Tomelilla. Närvarande vid samlingen var: Jan Wenzelberg, Berith Lindgren, Aina Hedenskog, Arne Svensson och StenArne Persson.

Undertecknad gjorde i ordning ett informationsblad (se bilaga) som skickades ut till församlingarna för egen uppkopiering och utdelning till intresserade i församlingarna. Information och reklam om pilgrimsvandringen låg alltså på församlingarna. I predikoturerna fredagen innan vandringen fanns mässan som inledde vandringen med och naturligtvis den musikgudstjänst som vanligtvis avslutar S:t Olofdagen i Sankt Olof. Ystad Allehanda informerades om vandringen via deras journalister – inget reportage samt att under ”det händer”[1] Det lämnades också info om vandringen och om det föredrag som skulle hållas i Tomelilla, det visade sig att föredraget blev infört vid fel dag.

Vandringen

1:a dagen

Start från Kabusakorset kl 06.30. Två personer[2] började gå härifrån. Vid mässan i St Köpinge fanns det ca 13 personer, som leddes av Kurt Lindeke. Nio personer började vandringen, vara någon följde med en liten bit i början.

I Högestad mötte Jan Wenzelberg för att hålla andakt med vandrarna. Sedan fortsatte man till Benestad kyrka för middagsbön och lunchuppehåll. I Benestad tillkom två vandrare och en slutade sin vandring.

Efter andakt i Ramsåsa slutade ytterligare en sin vandring varav resten fortsatte genom hästhagar (fem glada hästar) och med en mycket svårgången järnväg till Tomelilla. Väl framme vid Tomelilla kyrka hölls andakt på kyrkbacken eftersom kyrkan var låst.[3]

Efter andakten i Tomelilla skingrades vandrarna. Någon tog sig hemåt för vila och några till scoutstugan som hyrts för övernattning, fyra personer övernattade. På kvällen var det förberett för ett föredrag ”Att vara pilgrim 1999” i scoutstugan. Av någon anledning kunde inte församlingshemmet användas. Det blev ingen uppslutning till föredraget troligen p.g.a. fel infört i tidningen. (Föredraget flyttades och förkortades till nästa dags eftermiddag).

2:a dagen

Kl 08.00 hölls andakt i Tomelilla kyrka och sedan avgång mot Spjutstorp med 5 personer. Efter den drygt 9 km långa vandringen blev vi väl mottagna av vik. Kyrkvaktmästare + församlingshemsvärdinnan i Spjutstorp. De berättade om kyrkan och så för oss. Kallt vatten fanns det i församlingshemmet – gott. En kort andakt i kyrkan.

Den sista etappen upp till Sankt Olof var 8 km och gick utmed ett f d järnvägsspår som var betydligt mer lättgånget än dagen innan. Vid Sankt Olofs källa fick vi slå oss ner och vila samt be och tacka för vandringen så långt. Den sista lilla biten upp till kyrkan i Sankt Olof var lätt och varm. Ca kl 16 var vi i kyrkan och fick höra den inspelade rösten som berättade om kyrkan. Därefter satte vi oss i minneslunden och undertecknad höll det föredraget som var tänkt till kvällen innan.

Den sista punkten på pilgrimsvandringen var ett musikprogram med inlagd dopgudstjänst som började kl 18.00 i Sankt Olofs kyrka. Därefter färdades var och en till sin hemort.

Positivt med vandringen:

  • Fler än förväntat deltog i vandringen, och längre sträckor.
  • I de församlingar/pastorat där man på något sätt samtalat/blivit informerade om pilgrimstanken fanns det en god respons när det gäller vandrare och aktivitet från församlingens sida.
  • God åldersfördelning mellan vandrare 10 – 80 år.
  • Etapperna varierade i avstånd 3,5 km – 9 km, men med regelbundna pauser gick det bra.
  • Inget allvarligt inträffade förutom några blåsor och lite skav.

Negativt med vandringen

  • Fanns ingen kontinuitet när det gällde det andliga. Olika böner och andaktsstilar som bröt med varandra. De som hade andakterna hade behövt gå med för att komma in i pilgrimstanken och känslan för att kunna ge maximalt.
  • Dålig respons från Tomelilla pastorat. Ingen från församlingarna, i pastoratet, ställde upp varken i kyrka eller på vandring, Tomelilla kyrka var dessutom låst när vi kom dit.
  • För kort tid för att kunna gå djupare in i reflexionen och bönen för vandrarna.
  • Gemenskapen mellan vandrarna kan fördjupas, kanske genom att dela brödet tillsammans (”knytkalas-modellen”)
  • Göra en budget för vandringen. Även om alla tar med sig vad den behöver finns det kostnader som man inte tänker på (Kartor, övernattningar, förberedelser mm)

Slutkommentar:

En god början till en tradition som kan leva vidare i församlingar och på Österlen. Grundningen i församlingen oerhört viktig. Man måste förstå och vilja för att det skall bli något i de olika församlingarna. För en fortsättning behövs samtal och gemensamt delande av pilgrimstanken om vad den betyder för det kristna livet, samt kanske en grundoptimism om människans möjlighet att närma sig Gud. 

Kabusa torsdag 5 augusti 1999

Andreas Almer

  

[1] Rubrik i Ystad Allehanda där man gratis kan få infört det som händer

[2] Andreas och Jakob Almer

[3] Det var överenskommit om att kyrkan skulle vara öppen vid en viss tid, men vi kom 15 minuter för sent och då hade man låst och gått hem.

Skurup – Sövestad – Skåne Tranås – S:t Olof, ca 55 km | 27-29 Juli 2000

Start i Skurup den 27 juli med vandring till Sövestad via, Örsjö, Villie, Skårby och Krageholm. Dag två gick från Sövestad till Ramsåsa, Tryde och slutade i Skåne Tranås. Dag tre gick från Skåne Tranås via Bondrum (St Benedikts hus) Mariavall (klostret) och till Sankt Olof.

Denna vandring stöddes från kontraktsprosten sida, han gick ut med information i kontraktet och inbjöd kontraktsbor. Temat för detta år var: Guds barns vandring. Vi använde oss av pilgrimsmässan som gjorts av bl. Hans Lindström. Andreas Almer höll i andakterna för att temat skulle ha genomslagskraft och det skulle vara en enhet vilket hade varit problem det föregående året.

Vandrare bl. a: Björn Berggren, Andreas Almer

Sövestad – Stora Köpinge – Ö Ingelstad – S:t Olof, 55.1 km | 27-29 Juli 2001

Temat för vandringen var Vind och ande, där dagarna hade följande teman I: Inandning, II: Hålla andan, III: Utandning.

Start i Sövestad kyrka den 27 juli, kl 08.00 med mässa som hölls av Gustaf Lagerqvist och sedan gick vägen via Borrie, Högestad, Nedraby, Övraby till Stora Köpinge (andakt 17.00) där på kvällen agrarhistorikern AnnaKarin Thuvesholmen Almer höll föredrag med titeln ”Om utveckling från medeltiden och framåt i byar på Österlen”. Dagens sträcka: 20,8 km

Dag två, 28 juli kl 08.00, startade med morgonmässa som Susann Rahm höll därefter via Tosterup, Bollerup, Kverrestad till Ö Ingelstad där Nils-Arvid Bringeus höll föredrag ” Om pilgrimer och kulten kring Sankt Olof på Österlen” efter att maten (lasagne) hade avnjutits. Dagens sträcka 17,7 km.

Dag tre gick via Smedstorp till Sankt Olofs källa och till kyrkan där, 16,6 km vandring. Kontraktsprost Jan Wenzelberg höll pilgrimsmässa i Sankt Olof.

Vandrare bl. a: Andreas Almer, Jakob Almer, Viveka Sohlén, Gävle, Annika Jensen, Ängelholm.

Detta års vandring ingick som ett arrangemang med/av Vemmenhögs kontrakt. Artikel i Ystad Allehanda 25 juli.

Kabusa – Onslunda – S:t Olof | 28-29 Juli 2002

En stillsam vandring genomförd endast av Andreas Almer under två dagar. De som frågat om vandringen hade fått veta att de var välkomna med men det fick ordna allt själva. Detta innebar att ingen följde med på vandringen. Andreas arrangerade ingenting eftersom han i dec 2001 ”gått i väggen” och var fortfarande inte riktigt på banan.

Stäckningen var dag ett mellan Kabusa till Onslunda. Dag två var från Onslunda till Sankt Olof. Övernattning gjordes hemma.

Broby – Nosaby – Åhus – Ravlund – S: t Olof, 93 km.| 26-29 Juli 2003

Dag 1 från Broby till Nosaby (28 km) via Emmislöv, Hjärsås, Fjälkestad och Råbelöv.

Dag 2 Nosaby till Gustav Adolf kyrkan, Rinkaby och till Åhus (19,6 km)

Dag 3 Från Åhus via Haväng till Ravlunda (28,8 km) Här blev vi bjudna på kaffe, saft och nybakad sockerkaka av en snäll och god familj vid vägen. I Ravlunda tog några damer och ordnade med middag för oss, lax med potatis.

Dag 4 Från Ravlunda via Vitaby och Sankt Olofs källa till kyrkan där avslutningsmässa hölls kl 16.00

Tobias Bäckström hade hand om andakterna och temat var ”Jakob” och det var Staffan Ljungman som höll föredrag med rubriken ”Jag söker den stad som ska komma”. Johanna Ragvaldsson var matansvarig och det hela var ett kontraktsarrangemang i Ö Göinge kontrakt.

Vandrare bl. a: Annika Jensen, Johanna Ragvaldsson och Ulrika af Sillén, Viveka Sohlén, Andreas Almer, Hans Tuvesson (följebil), Birgitta Sjunnesson, Anita Andersson, AnnMarie Stille, Vittsjö, Britta-Lena Ljungman, Osby. Allt som allt deltog 15 personer.

 Artiklar i Sydsvenskan den 28 juli och i Kristianstadsbladet (21/7, 28/7 och 31/7) samt i Ystad Allehanda (24/7, 30 juli).

Hässleholm – N Mellby – V Vram – Åhus – Maglehem – S:t Olof, 117 km | 25-29 Juli 2004

Vandringen utgick från Hässleholm med anledning av att OAS-mötet slutade samma dag som vi började vandra, den 25 juli. Sträckningen var: Hässleholm – Norra Mellby – Västra Vram (Tollarp) – Åhus – Maglehem – S:t Olof och blev 117 km lång. Övernattningar skedde i N Mellby, V Vram (Tollarp), Åhus och Maglehem.

Temat för vandringen var Källorna , Bo Johansson, kh i Hässleholm höll i sändningsmässan.  Viveka Sohlén höll föredrag i Maglehem om ”Kyrkor, kyrkogårdar och arkitektur.”

Konstituerande sammanträde för föreningen Sankt Olofs pilgrimer.  Hans T körde följebilen. Matansvarig var: Margaretha Dahlgren, Klippan.

 Under rubriken ”Hallå där” liten artikel i Kristianstadsbladet den 24 juli även rubriker i Kristianstadsbladet den 26 juli. Jan Månsson hjälpte oss med kontakterna för övernattningen i Maglehem.

Vandrare: Tobias Bäckström, Andreas & Jakob Almer, Kabusa, Johanna Ragvaldsson, Osby, Hans Tuvesson, Arkelstorp (körde följebilen), Bernt Eriksson, Enviken, Margareta Dahlgren, Klippan (matansvarig), Karin Holst, Trelleborg, Susan Andersen, Trelleborg, Margareta Segerhagen, Viveka Sohlén, Gävle, Annika Jensen, Ängelholm (fr. söndag kväll), Elsa-Lisa Truedsson, Hässleholm, Ingvar Pålsson, Klippan, Jeanette Lindahl, Vinslöv (fr. sön-ons)Ingegerd Sellander Helsingborg, Sigbritt Andersson Hässleholm, Gunnar Wall, Ängelholm. Anders Bratt, Tormestorp, var med en dag, den första och familjen Almfjord, Osby, var med den sista.

Utvärderingen av vandringen talade om att Hans Tuvesson haft det stressigt med all packning. Uppdelning i matlag hade varit positivt.

Osby – Emmislöv – Kristianstad – Degeberga – Ravlunda – S:t Olof. | 25-29 Juli 2005

Ämne för vandringen: Israels folks vandring. Föredrag av Bo Brander som handlade om Dag Hammarsköld och vägmärkena.

En dag med 30 km vandring, vilket varit svårt. Den fria vandringen på den 28 juli över Ravlundafältet (Degeberga – Ravlunda) hade upplevts positivt.

Samtal i styrelsen om att någon kanske kunde arrangera en vandring från västra delen av stiftet till S:t Olof. Det fanns en vandring från den heliga killans gemenskap i Ö Vemmerlöv.

Vandrare: Tobias Bäckström, Andreas Almer, Sigbritt Andersson, Ingmar Pålsson, Margareta Segerhag, Susan Andersen, Anders Ejletsson, Maria Lumsden, Anders Bratt (delvis) och Anna Bremborg (delvis).

Hans Tuvesson körde följebilen och Margareta Dahlgren var matansvarig. Luncherna kördes fram vilket upplevdes mycket positivt men det blev på bekostnad av enkelheten som var tänkt att prägla vandringarna.

Hässleholm – N Mellby – Svensköp – Brösarp – S:t Olof | 26-29 Juli 2007

Annika Jensen skrev en summering av vandringen för år 2007, den kom också att räknas som verksamhetsberättelse för det året och lades till handlingarna vid Sankt Olof Pilgrimers årsmöte 2008. Efternamn inom parentes är senare tillägg av Andreas Almer. Här nedan följer verksamhetsberättelsen

Årets pilgrimsvandring startade i Hässleholm med mässa kl 12.00. Vi firade mässan stående kring altaret. Oblaterna och kalken vandrade mellan oss. Det var en fin mässa, som leddes av Fridrich Eberhart. Vi var nog 10-12 personer.

Antal vandrare var fem plus hund. Dessutom hade vi Ingmar (Pålsson) i följebil. Första kvällen var i Norra Melby, där Bodil Fredfält tog emot oss. Hon höll aftonbön med oss i kyrkan som hon också berättade om. Morgonen efter hade hon morgonbön med oss. På väg till Norra Mellby passerade vi Brönnestads kyrka, där Anders Bratt hade en förnämlig guidning för oss.

Andra kvällen var i Svensköp. Här delades församlingshemmet med turistbyrå, som hade dusch, vilket uppskattades mycket. Björn Nyman?, präst i församlingen, hade aftonbön med oss och visade kyrkan. Morgonen efter tillkom ytterligare två vandrare. Vi hade morgonbön i kyrkan innan vi vandrade vidare.

Tredje kvällen var vi i Brösarp. Under denna dag tillkom en vandrare och Tobias (Bäckström), som kom på kvällen. Biskop Bengt Wadensjö talade i Brösarps kyrka över ämnet ”Pilgrim idag”. Tyvärr fick vi inte möjlighet att ha samvaro med honom i församlingshemmet efteråt. Detta berodde på kommunikationsproblem.

Sista vandringsdagen blev lite kortare än planerat sedan Gunnar och Ingmar varit ute och rekognoserat och hittat en lite kortare skogsväg istället för stora landsvägen. Detta gjorde att vi kom till S:t Olof i god tid och kunde samlas vid källan i strålande solsken och sjunga ”Här en källa rinner” och dricka källvatten.

Efter årsmötet utomhus i ösregn, firade vi mässa i S:t Olofs kyrka tillsammans med vandrare från Lund och Simrishamn. Bengt Wadensjö ledde mässan.

Vädret under vandringsdagarna var mycket varierat. Det regnade varje dag, större eller mindre skurar. Men vi hade också en hel del sol. Vandringen över Brösarps backar var underbar. När vi kom ner, kom dagens regn. 

     Annika Jensen

Vandrare: Tobias Bäckström (1 dag), Anna och Marika (2 dagar), Jeanette (3 dagar), -Annika Jensen, Fayme, Sigbritt Andersson, Gunnar Wall, Bo Henrysson.

Ingmar Pålsson körde följebilen. Gunnar Wall och Ingmar Pålsson lade upp dagsetapperna detta år och Annika Jensen var matansvarig. Biskop Bengt Wadensjö höll fördrag i Brösarp och Tobias Bäckström var med sista dagen av vandringen. Andreas Almer var inte alls med under vandringen detta år.

Osby - Knislinge – Kristianstad (Gratia Dei) – Everöd – Brösarp – S:t Olof | 25-29 Juli 2008

Årets vandrare var: Annika Jensen, Marie Arvidsson, Andreas Westergren (anslöt måndag), Sigbritt Andersson, Mona Larsson, Ingegärd Björström, Bengt Eliasson, Christina Frostensson, Ingmar Pålsson, Tobias Bäckström (anslöt söndag kväll) och Andreas Almer och Deidre Gillespie. Bo Henrysson körde följebilen och hundarna Tessa och Tuva fanns också med. Till dessa kom Carina Magnusson som gick med två dagar (Osby- Kristianstad) och bröt sedan pga. den stora ansträngningen. Anita Nilsson gick med den första dagen som planerat och Marianne Nilsson avbröt i Everöd.

Andreas Almer var andlig ledare under hela vandringen där temat var ”Öppnande ögon och brinnande hjärta”. Han var också matansvarig under de första dagarna innan Tobias Bäckström tog över den sysslan. Middagar som serverades var: Lasagne, Gulach-soppa, Skink- och ostpaj samt sista dagen Italiensk ostsoppa med pasta.

Ingmar Pålsson hade tillsammans med Gunnar Wall tittat på vandringsvägarna som gicks.

En klar överraskning för Sankt Olofs pilgrimer var att när vi kom till Gratia Dei i Kristianstad uttryckte man där en önskan om betalning för övernattningen. Denna önskan hade inte tidigare framkommit. Föreningen tog på sig den betalningen utan att i belasta deltagarna med kostnaden (100: -/person, 1300: -)

Under kvällarna samtalades det om dagen och dess upplevelser och tankar bland deltagarna. Detta gemensamma samtal var gott och gav upphov till förklaringar och information. På söndagen, 27 juli, gick några till den tidiga gudstjänsten i N Åsum där Susanne Englund predikade. De andra kom till N Åsum ca 10.30 och sedan vandrade alla vidare tillsammans.

Årsmöte för Sankt Olofs pilgrimer hölls i gröngräset vid S:t Olofs källa. Strax före årsmötet kom Henrik v Görtz och hälsade på oss. Han berättade att nu hade det börjat samtala om att skapa ett pilgrimshärbärge på den lantbruksfastighet som ligger vid källan, det är han som äger marken vid källan.

Slutord

Undertecknad hade tidigare under året definitivt[1] beslutat sig för att detta år (2008) var det sista året att vara med och arrangera en vandring till Sankt Olof. Beslutet att inte vara med längre har under en ganska lång tid mognat fram och togs under min vandring mellan Lausanne och Rom. Det känns skönt att det nu finns folk som tar vid, kompetent folk, som brinner för pilgrimsvandrandet.

Det är oerhört roligt att det nu finns grupper som vandrar till Sankt Olof från olika håll (Lund, Simrishamn) samt att det finns ensamma vandrare som vandrar till kyrkan och kommer fram på själva Olofdagen. Extra roligt är beskedet om tankar om ett härbärge i Sankt Olof. Det är kul att få ha haft någon liten del i ett långt skeende. Vad jag tycker är något negativt är att tanken om koppling till församlingarna som passeras verkar vara svag, ja mycket svag i vissa fall. Tror att församlingarna, om de vågat (?) skulle tjäna mycket på att engagera sig tydligare i pilgrimsvandrandet.

Tacket och äran tillkommer Gud, ingen annan. Lovprisa honom för att han använder sig av människor för sitt verk här på jorden.

 

[1] Kommentar från år 2011 av A Almer: År 2008 hade jag definitivt ingen intention till ytterligare vandringar i organiserad form. Men enär jag sedan 2010 är präst i Ljungby har vi där börjat med vandringar inom pastoratet och planerar för en vandring till Sankt Olof sommaren 2011. Tänk så det kan bli. Människan spår och Gud rår.