Stadgar

Stadgar för Sankt Olofs Pilgrimer

§ 1 Syfte
Sankt Olofs Pilgrimer är en ideell förening som på olika sätt vill stödja och utveckla pilgrimsvandrandet till Sankt Olof i Österlens kontrakt. Vi vill vara en gemenskap där man i sin egen takt kan få växa i kristen tro och kristet ansvar.

§ 2 Organisation
Sankt Olofs Pilgrimer är en fristående förening inom Svenska kyrkan.

§ 3 Medlemskap
Medlem i Sankt Olofs Pilgrimer är den som ställer sig bakom föreningens syfte och har erlagt av årsmötet fastställd medlemsavgift.

§ 4 Representation
Vid årsmöte har varje medlem rösträtt. Sammanträdesordningen reglerar övrigas deltagande i dessa möten.

§ 5 Beslut
Beslut fattas med enkel majoritet om ej annat anges. Om någon begär det skall sluten omröstning ske vid personval. Vid lika röstetal avgör lotten.

§ 6 Årsmöte
Föreningens högsta beslutande organ är årsmötet, som skall hållas under pilgrimsvandringen senast den 29 juli.
Kallelse till årsmötet utsänds av föreningens styrelse senast en månad före årsmötet.
Propositioner (styrelsens förslag) skall skickas till medlemmarna senast en månad före årsmötet. Enskild medlem har motionsrätt. Motioner (medlemmarnas förslag) skall vara föreningens styrelse tillhanda senast två veckor före årsmötet.
Ordförande väljs på ett år. Styrelseledamöter väljs på två år. Endast medlem kan väljas till styrelsen. Vid årsmötet skall följande ärenden förekomma:
Val av presidium för årsmötet
Justering av röstlängd
Fråga om årsmötets behöriga utlysande
Val av justerare
Verksamhetsberättelse
Revisionsberättelse
Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Behandling av propositioner (styrelsens förslag)
Behandling av motioner (medlemmarnas förslag)
Fastställande av medlemsavgift för kommande år
Fastställande av antal ledamöter i styrelsen
Val av ordförande
Val av ordinarie styrelseledamöter
Val av revisorer

§ 7 Styrelsen
Föreningens verkställande organ är styrelsen som består av ordförande och det antal ledamöter samt suppleanter som årsmötet fastställer.
Föreningens styrelse utser inom sig eller utom sig sekreterare, kassör och firmatecknare.
Styrelsen sammankallas av ordföranden eller på dennes uppdrag.
Styrelsen är beslutsmässig då minst hälften av ledamöterna är närvarande.
Styrelsen kan adjungera personer till sig.

§ 8 Förvaltning
Kalenderår utgör räkenskaps- och verksamhetsår.
Kassaböcker och protokoll skall överlämnas till revisorerna senast tre veckor före årsmötet. Revisionsberättelse överlämnas till föreningens styrelse senast en vecka före årsmötet.

§ 9 Extra årsmöte
Extra årsmöte skall hållas när styrelsen så beslutar eller när minst 1/3 av medlemmarna begär detta. För extra årsmöte gäller tillämpliga delar av vad som sagts om ordinarie årsmöte.

§ 10 Stadgeändringar
Förslag till stadgeändringar skall vara hos föreningens styrelse senast sex veckor före årsmötet. Ändringar av stadgarna fordrar enkel majoritet vid två på varandra följande ordinarie årsmöten eller ¾ majoritet av antalet avgivna röster på ett ordinarie årsmöte.

§ 11 Upplösning
Upplösning av föreningen Sankt Olofs Pilgrimer kan endast ske om beslut fattas med enkel majoritet vid två på varandra följande ordinarie årsmöten. Föreningen Sankt Olofs Pilgrimers tillgångar skall vid upplösning överlämnas för att användas i enlighet med föreningens syfte.

Reviderade 29.7.2016, 27.7.2017